Algemene Voorwaarden Huizenhub

Page divider

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op elke dienstverlening door Huizenhub, onderdeel van Josephus Real Estate B.V.

1. Jouw account
Op de website van Huizenhub (huizenhub.nl) kun je als gebruiker een gratis account aanmaken. Als gebruiker beheer je zelf jouw account: je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die je plaatst. Het is niet toegestaan om de inloggegevens van anderen te gebruiken.

Huizenhub is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevens die je op jouw account plaatst.

2. Juistheid gegevens
Huizenhub maakt gebruik van openbare gegevens vanuit het Kadaster en andere openbare bronnen. Gegevens als bouwjaar, woonoppervlak, perceeloppervlak, Google Streetviewfoto, bereikbaarheid enz. vraagt Huizenhub automatisch op bij deze openbare bronnen. De juistheid van deze gegevens kunnen wij helaas niet garanderen. Als woningeigenaar, woningzoeker, koper of verkoper ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk om de juistheid van de gegevens te controleren, omdat deze in werkelijkheid kunnen afwijken. Huizenhub kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die de koper of verkoper als gevolg van de onjuistheid van deze gegevens heeft geleden.

3. Externe adviseurs
Je geeft bij registratie toestemming voor het delen van jouw persoonlijke contactgegevens, aan partijen die in de dienstverlening aan klanten met Huizenhub samenwerken.

4. Privacy
In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we op deze website verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan wat je rechten zijn.

5. Zorgvuldig internetgebruik
Huizenhub verwacht dat je je opstelt als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Dat betekent dat je de (inhoud van de) website niet gebruikt voor handelingen/gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Vooral de volgende handelingen/gedragingen zijn niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op het auteursrecht van Huizenhub en/of het auteursrecht van derden;
  • Onjuiste, onrechtmatige of misleidende mededelingen plaatsen;
  • Wettelijk verboden materiaal plaatsen;
  • Materiaal dat discriminerend, pornografisch of gewelddadig van aard is plaatsen;
  • De beveiliging van (delen van) de website omzeilen;
  • Op naam van een ander persoon zonder diens medeweten en toestemming een account openen

Huizenhub heeft het recht jouw materiaal direct te verwijderen zodra ze een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of op een andere manier in strijd is met deze voorwaarden.

6. Auteursrecht
Op deze website, teksten, foto’s, huisstijl en logo’s van Huizenhub rust auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Dat betekent dat je niet zonder toestemming van Huizenhub genoemd materiaal mag kopiëren, wijzigen, ‘remixen’, distribueren, verspreiden of publiceren. Worden de regels van het auteursrecht door jou geschonden, dan behoudt Huizenhub zich het recht voor eventuele schade die hieruit voortvloeit op jou te verhalen.

7. Wijziging voorwaarden
Huizenhub kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanpassen. De gewijzigde of aangepaste versie zal voorzien van een actuele datum op deze website worden gepubliceerd.
De gewijzigde voorwaarden gelden ook voor de bestaande accounts, lopende abonnementen en andere overeenkomsten en dienstverlening van Huizenhub. Ben je accounthouder bij Huizenhub, dan word je per email van de gewijzigde voorwaarden op de hoogte gesteld en worden deze op je bestaande account van toepassing verklaard. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk met je zijn overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid
Het openen en houden van een account op de website van Huizenhub is jouw eigen risico en verantwoordelijkheid. Huizenhub is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Huizenhub.
Daarentegen is Huizenhub niet aansprakelijk te stellen voor schade als gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van jou als gebruiker.
Huizenhub is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Huizenhub zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags.
Omdat de accounthouder zelf verantwoordelijk is voor de informatie, kan Huizenhub niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie up to date, compleet of vrij van fouten of virusvrij is.

9. Vrijwaring
Je vrijwaart Huizenhub tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op de website van Huizenhub die door jou of door in jouw opdracht handelende personen is geplaatst;
  • het gebruik van informatie die op een andere manier verband houdt met jouw gebruik van de website Huizenhub.

10. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11. Rechtmatige eigenaar
Als je als gebruiker een woning aanmeldt op Huizenhub dien je daarvan de rechtmatige eigenaar te zijn of van de rechtmatige eigenaar toestemming te hebben gekregen om de woning aan te melden. De gebruiker dient deze toestemming te kunnen aantonen. Is de gebruiker geen rechtmatig eigenaar of heeft hij geen aantoonbare toestemming gekregen, dan is het verboden de woning aan te melden.

Contactgegevens
Huizenhub, onderdeel van Josephus Real Estate B.V.
KvK nr. 82760039

Kerkenweg 31
7765 BN Weiteveen
E-mail: info@huizenhub.nl